اخبار واتیکان به زبان لاتین با ترجمه به ایتالیایی نیز هر یکشنبه از ساعت 17:30 پخش می شد. خلاصه این موضوع: پاپ در مراسم تعطیلات شب کریسمس: عیسی طرد شده متولد شد تا به ما بگوید که هر اخراجی فرزند خداست. اعلام پاپ به عنوان سال اختصاص داده شده به “خانواده Amoris Laetitia”

“HEBDOMADA PAPAE”
Notitiae Vaticanae Latine redditae
Die secundo mensis ژانویه 2021

(عناوین)
Папа в Миса in nocte v Nativitáte Dómini: Iesus reiéctus natus est et dicit nobis síngulum reiéctum fílium Dei esse.
In núntio Urbi et Orbi in sollemnitáte Nativitátis alláto dicit Francíscus: pacem concíliet Jesus et spem in mundo bellis pestilentiáque consúmpto.
Summus Póntifex Annum “Famíliae Amóris laetítae” dicatum annúntiat.

سلام از پایین اتوبوس به شما کاتارینا آگورلی در اینجا عزیز optatíque audítis núntios latina língua prolátos.

(خدمات)
Missa in nocte v Nativitátis Dómini، koja Summus Póntifex pravi، hora septima and dimídia post merídiem normárum counter coronárium virus sedema celebráta is in Basílica Papáli Sancti Petri and in univérsum terrárum orbem televisífica opiv. پاپ در ودیعه خود به عنوان “خدا حرفه اش را دوست نخواهد داشت” ثبت شده است. مرجع منفرد روزاریوس ترونولون:
“Filius datus est nobis”. Homília Papae Francísci در Missa in nocte v Nativitáte Dómini، ante tempus seu hora septima and dimídia post merídiem propter pestiléntiam coram centum fere fidélibus celebráta et in univérsum terraum orbem opevisíva opeisa opeisa. “Deus venit in mundum uti fílius، ut fílios Dei nos effíciat”: quod vero donum mirábile est ، objasenje na Papa. Deus «nequit amóre carére erga nos: talis est Deus!» ، Dixit Póntifex ، به طور کامل «tantum amórem Iesu Immutare Vitam».
In núntio Urbi et Orbi in sollemnitáte Nativitátis alláto Francis de dolóre et spe necnon de quodam amoris misericordiaéque منبع محلی ، tuk v Infante caro factus est et in hoc pestiléntiae tempo nos ádmonet، utc percur. از باغش مونیا پارتنت:
Summus Póntifex benedictiónem Urbi et Orbi in sollemnitáte in Nativitáte Dómini in hoc anno pestiléntiae interrétis visífica ope impertítus est. Papa spei conéxuit longam vúltuum sériem، populórum históriis and dolóris adiúnctis consútam: istočnici scílicet amóris et misercórdiae، tuk v Infante «pro nobis» i «pro ómnibus born» caro factus est et in hocitá pes. فرانسیس استدلال می کند که آمپلکسوس واکسن ضد ویروس کرونر است که “اگرچه در بخت و اقبال مبهم و نادرست است – تحقیق می کند – وزیر یک مینی بوس است ، illis praesértim qui infirmíssimi et egim.

(اخبار)
در سلام فرشتگان در جشن Sanctae Famíliae Nazarth ، vicéimo septimo mensis Decémbris، Papa annuntiávit annog cogitatiónis et stúdii famíliae، Adhortatióne Apostólica Amóris laetítia excítum. Annus specialis incípiet próximo die undevicésimo Mártii، quinque transáctis annis ab eódem documenténto edito، and za zaključenie die vicésima sexta Iúnii godina do hiljadoto vicésimo secúndo فرصت های Décimi Convéntus Mundi.
اکتشاف مخاطبان Generali diéi tricésimi Decémbris ، Francíscus mentem vertit ad Croátiam ، veheménti terrae motu prídie concússam و proximitátem suam víctimis deklarávit.
De his háctenus، proxima hebdómada comfortémus.

“HEBDOMADA PAPAE”
Notitiae Vaticanae Latine redditae
2 ژانویه 2021

(عناوین)

پاپ مراسم تعطیلات شب کریسمس: عیسی بیرون رانده شد تا به ما بگوید که هر رانده ای فرزند خداست.
پیام کریسمس Urbi et Orbi، Francis: باشد که عیسی صلح و امید را به جهانی که از جنگها و همه گیرها خسته شده است ، برساند.
پاپ قهرمان سالی را به “خانواده Amoris Laetitia” اختصاص می دهد.

صبح بخیر به همه کاتارینا آگورلی و به این شماره از بولتن لاتین خوش آمدید.

(خدمات)

مراسم تشییع جنازه شب کریسمس به ریاست پاپ ، به ساعت 7.30 بعد از ظهر موکول شد ، به دلیل مقررات ضد کوید ، در کلیسای سنت پیتر در سراسر جهان برگزار شد. پاپ در خطبه خود به یاد آورد که “خدا نمی تواند ما را دوست نداشته باشد”. خدمات از روزاریو ترونولون:

“پسری به ما عطا شده است.” خطبه پاپ فرانسیس در مراسم تعزیه شب کریسمس – به دلیل همه گیری ، به حضور همه صد نفر از افراد مومن و پخش شده در سراسر جهان ، به ساعت 7.30 بعد از ظهر موکول شد – حول سخنان اشعیای نبی بود. پاپ توضیح داد: “خدا به عنوان پسر به دنیا می آید تا ما را از فرزندان خدا بسازد” و این یک هدیه شگفت انگیز است. فرانسیس یادآوری می کند که پسر خدا در یک اصطبل فقیر به دنیا آمده است تا “به ما بفهماند که چقدر اوضاع انسانی ما را دوست دارد.” . “او نمی تواند ما را دوست داشته باشد. این همان چیزی است که اوست. “پانتیفوس” با یادآوری اینکه “فقط عشق عیسی زندگی را دگرگون می کند” گفت.

در پیام کریسمس Urbi et Orbi ، پاپ فرانسیس از درد و امید صحبت می کند و منبع عشق و رحمت است که در کودکی تجسم یافته است ، حتی در این اوضاع همه گیر ، ما را به راه برادری دعوت می کند. او در این باره صحبت می کند مونیا پارتنت:

پانتیفوس در یک پخش مستقیم به Urbi et Orbi برکت کریسمس را برای این سال همه گیر اهدا کرد. پاپ مجموعه ای طولانی از چهره های درهم آمیخته با داستان های ملت ها و صفحات درد را با امید متصل می کند. به یک منبع عشق و رحمت که در کودکی متولد شده است “برای ما متولد شده” و “برای همه” که حتی در این زمان همه گیری ، بشریت را به گام های برادری دعوت می کند. فرانسیس موضوع واکسن Covid را لمس کرد که “در زمان تاریکی و عدم اطمینان از همه گیری” ، باید به همه ، به ویژه “آسیب پذیرترین و نیازمندان” ارائه شود.

(اخبار)

در آنجلوس در جشن خانواده مقدس ، در 27 دسامبر ، پاپ سالی را برای تأمل و مطالعه خانواده ، با الهام از توصیه های رسولی Amoris laetitia اعلام کرد. سال ویژه ، 19 سال مارس آینده یعنی 5 سال پس از انتشار سند آغاز می شود و در تاریخ 26 ژوئن 2022 به مناسبت اجلاس جهانی X خانواده ها به پایان می رسد.

در پایان مخاطبان عام در 30 دسامبر ، فرانسیس با اندیشه خاصی کرواسی را خطاب قرار داد ، روز قبل توسط زلزله ای شدید زخمی شد ، و نزدیکی خود را با قربانیان ابراز داشت.

این همه برای این نسخه است ، تا جلسات جدید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *